Znamenitosti

Etnografske zbirke

Poznavalci starih predmetov in starin lahko spoznavate življenje Potočanov v preteklosti z obiskom kar dveh zasebnih etnografskih zbirk v občini Loški Potok. Prva se nahaja v vasi Travnik, njen lastnik in skrbnik je gospod Jakob Bartol. Njegova zasebna zbirka nudi bogat pregled potoških uporabnih predmetov v avtentičnem okolju nekdanje kmečke domačije pri Antonovih. Jakob je predmete zbiral po vseh vaseh Loškega Potoka, nekatere pa je celo našel na smetišču in grmadah. Pri njem lahko najdete različne predmete za rabo pri kmečkih opravilih in se med sprehodom po domačiji seznanite z zanimivimi prostori in kotički, ki so v preteklosti imeli vsak svoj namen. Pri gospodu Jakobu lahko tako odkrijete, čemu je bil namenjen kotel – t. i. svinjska kuhinja, si ogledate kurnik, kozolec ter skedenj. Domačija pri Antonovih je deloma obnovljena, njena posebnost je največja zbirka volovskih jarmov, ki pa so v zbirki edini predmeti, zbrani iz vse Slovenije in ne samo iz Loškega Potoka.

Kontakt:

Jakob Bartol
Travnik 44
1318 Hrib – Loški Potok
Telefon: 041 565 000

Partizanska bolnišnica Ogenjca

Partizanska bolnišnica Ogenjca se nahaja v osrčju gozda na relaciji ceste Hrib–Glažuta. V svoji tajnosti je delovala v času druge svetovne vojne, med roško ofenzivo julija 1942. Ustanovljena je bila kot bolnica 2. bataljona Notranjskega odreda in je predstavljala prvo partizansko bolnico na Notranjskem. Ustanovil in vodil jo je Aleksander Gala – Peter, ostalo osebje pa so predstavljali domačini iz Loškega Potoka in Loške doline. Njena prvotna lokacija je bila v štabu bataljona na Petelinjeku nad Loškim Potokom. Sredi julija se je enota bolnišnice zaradi bližajoče se italijanske ofenzive premaknila globlje v gozd, na območje Ogenjce. Zaradi skrivne lege in zaupanja med osebjem je bolnišnica v svoji tajnosti dobro delovala. V primeru potrebne evakuacije ranjencev na varnejšo lokacijo so v bližini, le kakih sto metrov od bolnice, našli primerno kraško jamo. Tja so čez nekaj dni preselili najtežje poškodovane ranjence in z njimi je ostala bolničarka Mimica. Ranjenci so se od vsega najbolj bali, da bi njihovo skrivališče odkrili Italijani. Dogovorili so se, da v takem primeru raje storijo skupinski samomor, kakor pa da pridejo v roke sovražniku. Njihova največja bojazen se je uresničila, saj so 31. julija 1942 jamo napadli Italijani. Po neuspelem poskusu upora je Mimica pričela streljati ranjence v jami in na koncu sodila še sebi. Zaradi naglice in teme v jami je pri streljanju zgrešila tri ranjence, ki so tragedijo pri Ogenjci preživeli, prizanesli so jim tudi Italijani. Ti trije so kasneje kot žive priče lahko pojasnili dogodke na Ogenjci. Šele po njihovem pričevanju se je razjasnilo, da je bila skrivna lokacija o jami pri Ogenjci izdana Italijanom. Skupaj z Mimico je na Ogenjci umrlo še 13 ranjencev, trije neznani ter 10 poznanih, čigar imena so napisana na skali ob vhodu v jamo.

Partizanska bolnišnica Ogenjca v kraški jami je bila leta 2000 razglašena za kulturni spomenik z lastnostmi zgodovinskega spomenika. Razglasitev je sprejel občinski svet občine Loški Potok ob predlogu Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Utemeljitev za razglasitev je sledeča:

»Skrivni bunker v jami Ogenjca je eno redkih ohranjenih skrivališč oz. bunkerjev, ki so se gradili in uporabljali ob skoraj vseh partizanskih bolnišnicah. Njihov namen je bil za evakuacijo težje poškodovanih ranjencev v primeru nevarnosti odkritja s strani sovražnikove vojske. Bunker ponazarja način delovanja partizanske vojaške sanitete v Sloveniji in je prostor enega najbolj tragičnih in dramatičnih dogodkov v zgodovini partizanskega zdravstva. Zaradi redkosti ohranjenosti in zgodovinske pričevalnosti sodi med kvalitetnejšo memorialno dediščino iz obdobja 2. svetovne vojne na Slovenskem.«

Društvo za ohranitev spomina na partizansko bolnico Ogenjca

Travnik 85 a
1318 Hrib – Loški Potok

Predsednik društva: Jakob Bartol

Telefon: 041 565 000
E-naslov: jaka.bartol@siol.net

Park kulturnikov

Leta 2014 so v Loškem Potoku postavili spominski park z obeležji pomembnejših ljudi, ki so se rodili ali živeli v Loškem Potoku in so s svojim znanstvenim, raziskovalnim in ustvarjalnim delom pustili pomemben pečat na slovenskih tleh in tudi v tujini. V parku kulturnikov so postavili štiri doprsne kipe. Njihov avtor je Jurij Smole, akademski kipar in docent na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Svoj kip so dobili pesnik, publicist in prevajalec dr. Anton Debeljak, novinar in publicist Drago Košmrlj, agrokemik dr. Jakob Turk ter pisateljica, pesnica in urednica Zofka Kveder. Park se nahaja ob glavni cesti Loški Potok–Sodražica, nasproti vhoda v Kulturno-turistični center Loški Potok.

Dr. Anton Debeljak

Pesnik, kritik, publicist, esejist, prevajalec in poliglot – je bil rojen leta 1887 v Šegovi vasi v zaselku Matevljek. Po študiju romanistike na Dunaju in v Parizu je doktoriral na ljubljanski Univerzi. Služboval je v Idriji, Gorici in Ljubljani. Pesmi, prozo, literarne eseje, ocene, politične članke, poročila in odlične potopise je objavljal v vseh takratnih slovenskih časopisih in revijah, velikokrat pod različnimi psevdonimi. Njegova bibliografija obsega preko 60 spominov, potopisov in esejev, preko 70 proznih sestavkov in več kot 350 pesmi. Kot pesnik je izdal dve samostojni pesniški zbirki – Sonce in sence (1919) ter Tičistan (1940). Umeščajo ga med novo romantiko in ekspresionizem. Bil je izreden prevajalec, saj je prevedel kar 31 avtorjev iz 13 jezikov. Višek slovenske prevajalske umetnosti je leta 1955 dosegel s prevodom obsežnih in zahtevnih Balzacovih Okroglih povesti. Med pomembna prevajalska dela se uvrščajo še Moderna francoska lirika (1919) ter Cervantesove Zgledne novele (1951). Z dr. Debeljakom se je na Slovenskem začela najplodovitejša doba romanske literature. Kljub temu da je bil dr. Anton Debeljak svetovljan v velikem mednarodnem merilu, ni nikoli pozabil na svoje potoške rojake. O njih in Loškem Potoku je vedno pisal z veliko ljubeznijo. Potočanom je zapustil hvalnico z naslovom Moj sončni Loški Potok, ki jo s ponosom recitirajo in prepevajo kot potoško himno. Po njem je poimenovana tudi potoška osnovna šola.

Zofka Kveder

Pisateljica, pesnica, urednica časopisov in revij – je bila rojena leta 1878 v Ljubljani. Po preselitvi njene družine je nekaj mladostnih let preživela v Retjah v Loškem Potoku. Kasneje je živela in ustvarjala v Ljubljani, Trstu, Pragi in Zagrebu. Pisala je v slovenščini, srbščini, hrvaščini, nemščini in češčini. S svojim pisanjem in uredniškim delom je sama preživljala sebe in svoje tri otroke. Zavzemala se je za enakopravnost žensk v takratnem času, ki so bile žrtve družbenih razmer in patriarhalnih odnosov v družini. To odraža njeno delo Misterij žene, ki je v lastni izdaji izšlo leta 1900. V svojih delih Iz naših krajev (1903) ter Amerikanci (1908) se je posvečala socialni tematiki, v delu Hanka (1938) pa političnim vprašanjem. Zaradi njenega videza – kratkih las, okroglih očal ter hlač namesto krila – in najbrž tudi zaradi njenega naprednega mišljenja in feminističnega delovanja so se kritiki iz nje pogosteje norčevali, kot pa se posvečali njenim delom. Šele posthumno njena dela dobivajo vso pozornost in odobravanje, ki si ga avtorica zasluži. Zofka Kveder je bila pomembna kulturna posrednica. Za slovensko gledališče je prevajala češke in hrvaške drame, v nemščino pa Kersnikovo in Cankarjevo prozo. Iz njenih pisem razberemo, da se je vedno čutila za pristno Potočanko. Kot kulturnica in svetovljanka je prijateljevala tudi z dr. Antonom Debeljakom in mu v nekem pismu priznala: »Pozdravite mi loškopotoške kraje, Tabor in vse hribe naokoli. Najraje imam tisti kraj od vseh krajev, kar sem jih videla. Pust in trpek kraj je, ali jaz se ga rada spominjam.« V zbirki črtic Misterij žene je v pripovedi Hrvatarji strnila spomine na Loški Potok. V njej je opisala potovanje in delo potoških fantov in mož v hrvaških gozdovih.

Dr. Jakob Turk

Slovenski inženir kemije, ustanovitelj Kmetijskega inštituta, agrokemik in strokovnjak za travništvo – se je rodil leta 1872 v Novem Kotu. Osnovno šolo je obiskoval v Dragi in Kočevju. Leta 1899 je diplomiral na tehnični visoki šoli na Dunaju in postal prvi slovenski inženir kemije. Najprej je služboval v tovarni sode na Češkem, od leta 1903 pa je delal na Kmetijski poskusni in kontrolni postaji, ki se danes imenuje Kmetijski inštitut, kjer je bil od leta 1911 tudi direktor. Na ljubljanski univerzi je honorarno predaval anorgansko kemijsko tehnologijo. Jakob Turk se je ukvarjal z agrokemijo, živilsko tehnologijo in analizo zraka, prsti, vode, živilskih izdelkov in kmetijskih pridelkov. Z raziskovanjem, ugotovitvami in izsledki je veliko pripomogel k razvoju slovenskega kmetijstva. Bil je inovator v izdelavi hranilnih mešanic. Povečal je pridelek sladkorne pese in krompirja, patentiral je postopek pridobivanja fosfatnih gnojil, največ se je posvečal pašništvu in travništvu. Prvi pri nas je preučeval stopnjo in vzroke onesnaženosti reke Save in o tem objavljal strokovne članke. Kot izvedenec deželne vlade je delal ekspertize za bolnišnice, industrijo in sodišča. Napisal je knjige Travništvo, Pašništvo in O rastlinski, ljudski in živalski prehrani. Dr. Jakob Turk je veliko pripomogel tudi pri oblikovanju slovenskega izrazoslovja v kemijski tehnologiji, saj se je do takrat na tem področju uporabljalo le tuje izraze. Udejstvoval pa se je tudi v različnih kulturnih, stanovskih in strokovnih društvih. Leta 1929 je prejel odlikovanje reda sv. Save IV. stopnje.

Drago Košmrlj

Novinar, zunanjepolitični komentator, publicist in diplomat – se je rodil leta 1911 v zaselku Bela Voda. Leta 1940 je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot študent je bil aktiven v akademskem klubu NJIVA in bil zaradi svojega političnega delovanja tudi zaprt. Pridružil se je Osvobodilni fronti in bil leta 1942 interniran v taborišče Gonars. Po kapitulaciji Italije se je v Brdih pridružil partizanom in bil komisar Bazoviške brigade. Po vojni je Drago Košmrlj deloval kot urednik Radia Jugoslavija v Beogradu, kot stalni novinar na RTV Ljubljana, urednik zunanje politične redakcije nacionalnega radia, vodil je tudi zunanjepolitično uredništvo televizije in bil dopisnik v Trstu. Drago Košmrlj je bil pionir v slovenskem povojnem novinarstvu. Svoje prispevke je objavljal tudi v številnih časopisih in revijah. V okviru politike se je posvečal politiki neuvrščenosti, manjšinskim vprašanjem in mednarodnemu delavskemu gibanju. Kot posebni poročevalec je obiskal vrsto dežel v Afriki in Evropi ter vse arabske države. Med poslušalci je bil poznan kot novinar, ki je znal tudi obsežna besedila pred kamero povedati na pamet. Vselej je poročal jasno, razumljivo in privlačno. V delu Pot kmečkega ljudstva v OF (1986) je kot publicist osvetlil položaj kmeta v začetku druge svetovne vojne ter študentskega gibanja NJIVA. Za svoje delo na področju novinarstva je bil večkrat nagrajen, v letih 1960, 1969 in 1975 je prejel Tomšičevo nagrado ter leta 1977 nagrado Moše Pijadeja.

Lesna zadruga Loški Potok z.b.o., so.p.

Hrib-Loški Potok 17
1318 Loški Potok
Matična številka: 6997988000
Davčna številka: SI 49411942

Kontakt

Telefon

Email